هشتاد درصد أمور احداث بخشی از خط لوله گاز طبیعی جریان ترک در سواحل کیکوی منطقه تراس ترکیه به پایان رسید.

در بیانیه کتبی صادره از سوی گازپروم شرکت انرژی روسی اعلام گردید : هئیت اجرایی شرکت گازپروم پیشرفت های حاصل در پروژه های جریان ترک و جریان شمال ـ 2 را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه در أمور ساخت هر دو پروژه مطابق با تاریخ تعیین شده ، پیشرفت قید شده است گفته شد :  أمور احداث 59 درصد از جریان خط لوله 1450 کیلومتری پروژه جریان شمال ـ 2 در عمق دریای بالتیک به إتمام رسیده است.

در این بیانیه ضمن یادآوری اینکه در پروژه جریان ترک روند تاسیس سیستم خط لوله گاز طبیعی در دریای سیاه به پایان رسیده است اعلام گردید : أمور ساخت 80 درصد از ترمینال انتقال گاز طبیعی از سواحل کیکوی تراس در ترکیه به إتمام رسیده است.

شرکت گاز پروم قبلا اعلام کرده بود أمور انتقال اولین محموله گاز طبیعی در پروژه جریان ترک تا پایان سال جاری مد نظر می باشد.

هر یک از خط لوله گاز طبیعی جریان ترک که گاز طبیعی روسیه را به ترکیه و اروپا انتقال خواهد داد، از دو خط لوله با ظرفیت حمل 15 ممیز 75 مترمکعب گاز طبیعی متشکل خواهد بود.

منبع: BBC